شماره حساب ها

شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد آرمــــــان

جهت واریز شهریه از شماره های حساب های زیر استفاده نمایید:بــانــک ســامــــان
شماره حساب:1-2098258-800-862
شماره کارت :7116-1771-8610-6219
شماره شبا :IR
بــانــک ملـــت
شماره حساب:۸۰۸۸۹۷۳۰۹۶
شماره کارت :7456-0931-3376-6104
شماره شبا :IR850120000000008088973096