نظر به افزایش گرایشهای کارشناسی ارشد حقوق در جدول ذیل منابع آزمون هر گرایش بهمراه ضریب هر درس جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد

در حال حاضر طبق دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴، رشته حقوق  13 گرایش اصلی و ۱۸ گرایش فرعی دارد.  دروس گرایش‌های اصلی علی رغم اشتراک با سایر گرایش‌ها، تفاوت‌هایی نیز دارد، اما دروس گرایش‌های فرعی، به طور کامل همان دروس یکی از گرایش‌های اصلی است.

 

حقوق خصوصی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آیین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

حقوق بین الملل

نام درس ضریب
متون فقه ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
حقوق اساسی ۱
حقوق بین الملل تعهدات ۱
حقوق بین الملل خصوصی ۱

 

 

حقوق جزا و جرم شناسی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
متون فقه ۱
جزا عمومی ۲
جزا اختصاصی ۲
آیین دادرسی کیفری ۲

 

 

حقوق عمومی

نام درس ضریب
متون حقوق ۱
متون فقه ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
حقوق اداری ۲
حقوق اساسی ۲

 

 

حقوق بشر

نام درس ضریب
متون فقه ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
حقوق اساسی ۳
حقوق مدنی تعهدات ۱
حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ۱
سازمان بین المللی ۲

 

 

حقوق مالکیت فکری

نام درس ضریب
متون حقوقی ۳
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۲
متون فقه ۱

 

 

حقوق محیط زیست

نام درس ضریب
متون حقوقی ۳
حقوق جزا اختصاصی ۲
حقوق بین الملل ۲
حقوق اداری ۲

 

 

حقوق اقتصادی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

حقوق تجارت بین الملل

نام درس ضریب
متون حقوقی ۲
حقوق مدنی ۲
حقوق تجارت ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
حقوق بین الملل خصوصی ۱

 

 

حقوق معارف اسلامی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۲
متون فقه ۳
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ۲
دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق ، حقوق خانواده ( اصول فقه ، حقوق مدنی ( اشخاص تا وصیت وارث ) و آیین دادرسی مدنی دعاوی خانوادگی )               3                                         

 

 

حقوق ارتباطات

نام درس ضریب
متون فقه ۲
حقوق بین الملل عمومی ۲
حقوق اساسی ۳
حقوق مدنی تعهدات ۲
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ۲
حقوق ارتباطات ۳

 

 

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۳
حقوق تجارت ۳
متون فقه ۱
حقوق مدنی تعهدات ۳
حقوق بین الملل خصوصی ۲

 

 

حقوق سردفتری

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

حقوق ثبت اسناد و املاک

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

حقوق حمل و نقل

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

فقه و حقوق اسلامی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

فقه و حقوق خصوصی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
متون فقه ۱
حقوق جزا عمومی ۲
حقوق جزا اختصاصی ۲
آئین دادرسی کیفری ۲

 

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
متون فقه ۱
جزا عمومی ۲
جزا اختصاصی ۲
آیین دادرسی کیفری ۲

 

 

فقه و حقوق جزا

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
متون فقه ۱
جزا عمومی ۲
جزا اختصاصی ۲
آیین دادرسی کیفری ۲

 

 

مدیریت نظارت و بازرسی

نام درس ضریب
متون حقوق ۱
متون فقه ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
حقوق اداری ۲
حقوق اساسی ۲

 

 

مدیریت دادگستری

نام درس ضریب
متون حقوق ۱
متون فقه ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
حقوق اداری ۲
حقوق اساسی ۲

 

 

حقوق دادرسی اداری

نام درس ضریب
متون حقوق ۱
متون فقه ۱
حقوق بین الملل عمومی ۱
حقوق اداری ۲
حقوق اساسی ۲

 

 

حقوق هنری و ادبی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۳
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۲
متون فقه ۱

 

 

حقوق خانواده

نام درس ضریب
متون حقوقی ۲
حقوق جزا ۲
آیین دادرسی کیفری ۲
متون فقه ۳
دروس تخصصی ۷

 

 

حقوق شرکت های تجاری

نام درس ضریب
متون حقوقی ۳
حقوق تجارت ۳
حقوق مدنی تعهدات ۳
متون فقه ۱
حقوق بین الملل خصوصی ۲

 

 

حقوق هوایی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

حقوق پزشکی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱

 

 

فقه و حقوق اقتصادی

نام درس ضریب
متون حقوقی ۱
حقوق مدنی ۳
حقوق تجارت ۱
آئین دادرسی مدنی ۱
متون فقه ۱