منابع و ضرایب آزمون مشاوران حقوقی

نــــــــــام دروس   ضـرایـب   تـعداد سوال
حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی
حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری
حقوق تجارت
حقوق ثبت
متون فقه
امور حسبی