معرفی دپارتمان آموزشهای سازمانی

دپارتمان آموزش های سازمانی موسسه آرمان با استعانـت از خداوند منـان، همسو با تغییرات شتابنــده علــوم و فن آوری های نوین بر آن شد تا با بهره گيــري از دانش، مهــارت و توانمنـــدي هاي اساتيـــد مطرح و به نام داخل و خارج ازکشور نسبت به پاسخگويــي به نيازمنــدي هاي آموزشـــي حال و آينده کارکنــان، کارشناســـان، متخصصـــان و مديــران شاغـــل در شرکـــت ها و نهادهــــای دولتـــی و خصوصــــی اقدام نمايــــد.

معرفی دپارتمان آموزشهای سازمانی