رزومه برگزاری دوره ها

در لیست ذیل اسامی برخی از دوره هایی درخواستی سازمانهای مختلف که توسط دپارتمان آموزشهای سازمانی مجتمع آموزش عالی آرمان برگزار شده است ذکر می گردد.

زمان برگزاری محل برگزاری مخاطبین نام سازمان عنوان دوره ردیف
۱۳۹۶/۰۵/۱۸  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه گروه صنعتی ایران خودرو برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۱
۱۳۹۶/۰۴/۲۸  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۲
۱۳۹۶/۰۴/۰۵  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه شرکت های ساختمانی برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera ۳
۱۳۹۶/۰۲/۱۵  بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی روابط عمومی سازمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران روابط عمومی الکترونیک ۴
۱۳۹۶/۰۲/۰۱  شرکت شاهین برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه شرکت شاهین ارتباط یزد برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera ۵
۱۳۹۶/۰۲/۲۰  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۶
۱۳۹۶/۰۱/۰۹  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۷
۱۳۹۵/۱۲/۱۲  سازمان مدیران سازمان نظام پرستاری مبارزه با پولشویی ۸
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ هتل تلاش مدیران شرکت رایتل مدیریت کار تیمی ۹
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ هتل تلاش مدیران شرکت رایتل مدیریت رفتار سازمانی ۱۰
۱۳۹۵/۱۲/۱۱  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه شرکت های ساختمانی استاندارد PMBOK ۱۱
۱۳۹۵/۱۱/۲۱  شرکت رایتل کارشناسان واحدهای استقراری شرکت رایتل اصول و فنون مذاکره ۱۲
۱۳۹۵/۱۱/۱۱  مجتمع آرمان کارشناسان امور قراردادها شرکت رایتل قوانین تامین اجتماعی ۱۳
۱۳۹۵/۱۱/۲۱  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه شرکت های ساختمانی برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera ۱۴
۱۳۹۵/۱۱/۱۴  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری ارزیابی اقتصادی پروژه ها با کامفار ۱۵
۱۳۹۵/۱۱/۰۶  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۱۶
۱۳۹۵/۱۰/۱۰  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه گروه صنعتی ایران خودرو برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۱۷
۱۳۹۵/۱۰/۰۱  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه طراحی شهید قدوسی (وزارت دفاع) برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۱۸
۱۳۹۵/۰۹/۲۷  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۱۹
۱۳۹۵/۰۹/۱۰  مجتمع آرمان دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران شبیه سازی مخازن نفت و گاز با Eclipse ۲۰
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ مجتمع آرمان دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران شبیه سازی مخازن نفت و گاز با Eclipse ۲۱
۱۳۹۵/۰۹/۰۵  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه شرکت های ساختمانی برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera ۲۲
۱۳۹۵/۰۸/۲۶  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۲۳
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera ۲۴
۱۳۹۵/۰۷/۲۴  مجتمع آرمان دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد دانشگاه تهران،علم و صنعت و آزاد برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۲۵
۱۳۹۵/۰۵/۲۷  مجتمع آرمان مدیران مجموعه شرکت های پیمان کاری مدیریت و برنامه ریزی با PMBOK ۲۶
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ مجتمع آرمان دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد دانشگاه تهران،علم و صنعت و آزاد برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera ۲۷
۱۳۹۵/۰۵/۱۴  مجتمع آرمان دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران شبیه سازی مخازن نفت و گاز با Eclipse ۲۸
۱۳۹۵/۰۵/۰۵  مجتمع آرمان دانشجویان و فارغ التحصیلانمقطع ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران شبیه سازی مخازن نفت و گاز با Eclipse ۲۹
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۳۰
۱۳۹۵/۰۵/۱۱  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera ۳۱
۱۳۹۵/۰۳/۱۲  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با Primavera ۳۲
۱۳۹۵/۰۲/۲۸  پالایشگاه برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه شرکت پالایش گاز فجر جم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۳۳
۱۳۹۵/۰۲/۲۴  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۳۴
۱۳۹۵/۰۲/۱۵  شرکت سامان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه شرکت پروژه سامان مدیریت و برنامه ریزی با PMBOK ۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۰۳  مجتمع آرمان فارغ التحصیلان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برنامه نویسی سیستمی(C++) ۳۶
۱۳۹۵/۰۲/۰۱  مجتمع آرمان برنامه ریزان و کارشناسان کنترل پروژه مجموعه شرکت های پیمان کاری برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۳۷
۱۳۹۵/۰۲/۰۴  شرکت پارس مدیران منابع انسانی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ارزیابی عملکرد کارکنان ۳۸
۱۳۹۴/۱۰/۱۵  بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مدیران مالی و اعضاء محترم هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران سمینار “گردش وجوه نقد” ۳۹
۱۳۹۴/۰۹/۲۲  بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مدیران مالی و اعضاء محترم هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران سمینار“آشنایی با قوانین مالیات مصوب تیرماه۱۳۹۴” ۴۰
۱۳۹۴/۰۸/۱۴  مجتمع آرمان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران و امیرکبیر شبیه سازی مخازن نفت و گاز با CMG ۴۱
۱۳۹۴/۰۷/۱۰
شرکت پارس
مدیران و کارشناسان ارشد کنترل پروژه شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP ۴۲
۱۳۹۴/۰۷/۱۰  مجتمع آرمان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران شبیه سازی مخازن نفت و گاز با CMG ۴۳
۱۳۹۴/۰۶/۰۳  بنیاد مستضعفان مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران مدیریت و برنامه ریزی باPMBOK ۴۴

 

موسسه آموزش عالی آرمان