درخواست نمایندگی ۱۶ فروردین ۹۵

 واحد امور نمایندگی های مجتمع آموزش عالی آرمان ماموریت خود را توسعه فیزیکی همگام با اهداف سند استراتژی موسسه در سراسر کشور می داند .

لذا با چشم انداز ذیل اقدام به جذب نمایندگی های فعال و با حسن سابقه در حوزه آموزش در سراسر کشور عزیز خود می نماید .

چشم انداز:

ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار .

تربيت نيروهایي، با دانش و مهارت هاي فني بالا .

مطرح شدن به عنوان يک Brandمعتبر آموزشي در کشور .

مطرح شدن به عنوان يک منبع معتبر معرفي نيروي انساني در بازار کار

موسسه آموزش عالی آرمان مأموريت خود را گسترش و ارتقاي خدمات آموزشي، توليد و انتشار كتب، نشريات، ارائه محصولات و خدمات درحوزه حقوق تعريف می نماید ، لذا از علاقمندان به اخذ نمایندگی درخواست می گردد ،

. فرم مشخصات متقاضی اخذ نمایندگی را با دقت تکمیل نماید

نام موسسه (الزامی)

نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز(الزامی)

ارگان صدور مجوز فعالیت(الزامی)

شهرستان محل فعالیت

شماره تماس (الزامی)

پیام شما