بیانیه مدیران دپارتمان

بیانیه مدیران دپارتمان

مدیران دپارتمان آموزش های سازمانی در جهت تحقــق اهــداف متعالــي مذکور، نظام مديريـــت کيفيــــت  ۲۰۰۸:ISO 9001را به عنـوان الگــو و ابزار سرلوحـــه فعاليـــت هاي خود قرار داده، استقـــرار و حفظ کامــل آن را تعهـــد مي نمايـــد و انتظار دارد در جهــت استقـــرار و پياده ســـازي نظام مديريـــت کيفيـــت، تمامـــي همــکاران نهايـــت تلاش و مساعـــي خود را مبــذول داشتـــه و در دسترســـي به افزايـــش رضايـــت مشتـــري، بهبود کيفيـــت زندگــي کاري و  بهبـــود فرآينـــدها مشارکــــت نماينــــد.

 رضایت مشتری