نام کتاب : شرح درس به درس اصول فقه 

     گردآورنده : فاطمه نظری

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (وزیری ) تعداد صفحات (۱۶۴ صفحه )

 

 

 

 

 

    نام کتاب : شرح درس به درس آیین دادرسی کیفری 

     گردآورنده : هانیه السادات موسویان

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (وزیری ) تعداد صفحات (۱۶۴ صفحه )

 

 

 

 

 

    نام کتاب : شرح درس به درس آیین دادرسی مدنی 

     گردآورنده : نیکا نیک رای

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (وزیری ) تعداد صفحات (۱۷۴ صفحه )

 

 

 

 

 

    نام کتاب : شرح درس به درس حقوق جزای اختصاصی

     گردآورنده : آرمان سبط الشیخ

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (وزیری ) تعداد صفحات (۲۷۶ صفحه )

 

 

 

 

 

    نام کتاب : شرح درس به درس حقوق جزای عمومی 

     گردآورنده : آرمان سبط الشیخ – هانیه موسویان

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (وزیری ) تعداد صفحات (۱۵۸ صفحه )

 

 

 

 

 

 

    نام کتاب : شرح درس به درس حقوق تجارت 

     گردآورنده : مریم بزرگ نیا

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (وزیری ) تعداد صفحات (۸۰ صفحه )

 

 

 

 

 

    نام کتاب : شرح درس به درس حقوق مدنی 

     گردآورنده : نیکا نیک رای

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (وزیری ) تعداد صفحات (— صفحه )

 

 

 

 

 

 

     نام کتاب : مجموعه آزمون های وکالت و ارشد

     گردآورنده : آرمان سبط الشیخ – نیکا نیک رای

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (وزیری ) تعداد صفحات (۵۵۸ صفحه )