اعضای هیئت علمی ۳۱ شهریور ۹۵

اعضای هیئت علمی

 

دکتر ترکمن

دکتری حقوق خصوص 

وکیل پایه یک دادگستری

 

دکتری حائری اصفهانی

دکتری حقوق خصوصی

موکیل پایه یک دادگستری

 

دکتر نوبهاری تهرانی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

وکیل پایه یک دادگستری

 

دکتر نوروزی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

وکیل پایه یک دادگستری